PONAD 17 000 000 ZŁ NA WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE DLA OBSZARÓW WIEJSKICH W ŚWIĘTOKRZYSKIM

PONAD 17 000 000 ZŁ NA WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE DLA OBSZARÓW WIEJSKICH W ŚWIĘTOKRZYSKIM

„Wszystkiego, co tak naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu- o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat…”- Robert Fulgham

Przedszkola służą do wspierania dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowania czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji. Za cel swojej działalności stawiają także formowanie systemu wartości oraz takie wychowanie, aby maluchy lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe2. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego zawiera szereg zadań, za które odpowiadają placówki wychowania przedszkolnego. Najistotniejsze jest jednak to, że mają one formować dzieci na inteligentnych, uczynnych patriotów, którzy w kolejnych latach życia będą w stanie rozwijać umiejętności społeczne i praktyczne nabyte w okresie pierwszych etapów kształcenia. Przyczynić się do tego może uczestnictwo w naborze wniosków w ramach upowszechniania i wzrostu jakości edukacji przedszkolnej, działanie 8.3.1 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Informacje o naborze

Od 28 lutego do 20 marca 2017 roku można składać wnioski w ramach działania 8.3.1- Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Budżet wynosi 17 225 250 zł. W ramach konkursu o finansowanie projektu mogą starać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych, a szczególnie: przedszkola, szkoły/placówki i ich organy prowadzące, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz osoby prawne. Maksymalny poziom dofinansowania projektu to 85% wydatków kwalifikowalnych, co za tym idzie minimalny wkład własny wynosi 15% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Działanie obejmuje następujące projekty:

 1. 1) Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w nowopowstających ośrodkach wychowania przedszkolnego (OWP)4 na obszarach z terenu województwa świętokrzyskiego o najwyższym zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej, z możliwością doposażenia w sprzęt, zakup materiałów dydaktycznych i/lub modernizacja istniejącej infrastruktury do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym.
 2. 2) Wygenerowanie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego w istniejących OWP na obszarach z terenu województwa świętokrzyskiego o najwyższym zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej, z możliwością doposażenia w sprzęt, zakup materiałów dydaktycznych i/lub modernizacja istniejącej infrastruktury do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym.
 3. 3) Rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, poprzez realizację zajęć wspierających, wyłącznie w zakresie:
  a) zajęć specjalistycznych,
  b) zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu ustawy o systemie oświaty,
  c) zajęć stymulujących rozwój psychoruchowy,
  d) zajęć rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne.
 4. 4)Rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci, poprzez realizację zajęć wspierających w zakresie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy5 oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej).
 5. 5) Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i/lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności.
 6. 6) Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli OWP do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami.

Typy projektów nr 3,4,6 nie mogą być realizowane jako samodzielne przedsięwzięcia w projekcie, lecz muszą być powiązane z typem nr 1 lub 2

Środki można przeznaczyć na m.in.:

 • - Tworzenie nowych miejsc pracy/wygenerowanie dodatkowych miejsc pracy
 • - Doposażenie w sprzęt
 • - Zakup materiałów dydaktycznych
 • - Dostosowanie lub adaptację pomieszczeń/bazy lokalowej
 • - Zakup i montaż wyposażenia
 • - Budowę, wyposażenie i montaż placu zabaw
 • - Modernizację infrastruktury
 • - Dodatkowe zajęcia wyrównujące, wspierające
 • - Realizację projektów edukacyjnych, dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej
 • - Dostosowanie placówki do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami
 • - Doskonalenie umiejętności, kompetencji, kwalifikacji kadry nauczycielskiej

Działanie 8.3.1 odnosi się do obszarów wiejskich o najgorszym dostępie do usług publicznych.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w naborze wniosków, który w rzeczywisty sposób może przyczynić się do lepszego funkcjonowania najbliższego otoczenia.

Joanna Boguta, Ascend Consulting

 

Artykuły

Bilingwizm opóźnia początki objawów alzheimera
Choroba Alzheimera to nieuleczalna choroba neurodegeneracyjna prowadząca do...
Kiedy wybrać się z dzieckiem do logopedy?
Kiedy obserwujemy nasze dzieci od chwili urodzenia aż...
Na co zwrócić uwagę posyłając dziecko do żłobka?
Moment, w którym zazwyczaj mama wraca po urlopie...