PONAD 17 000 000 ZŁ NA WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE DLA OBSZARÓW WIEJSKICH W ŚWIĘTOKRZYSKIM

PONAD 17 000 000 ZŁ NA WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE DLA OBSZARÓW WIEJSKICH W ŚWIĘTOKRZYSKIM

„Wszystkiego, co tak naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu- o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat…”- Robert Fulgham

Przedszkola służą do wspierania dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowania czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji. Za cel swojej działalności stawiają także formowanie systemu wartości oraz takie wychowanie, aby maluchy lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe2. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego zawiera szereg zadań, za które odpowiadają placówki wychowania przedszkolnego. Najistotniejsze jest jednak to, że mają one formować dzieci na inteligentnych, uczynnych patriotów, którzy w kolejnych latach życia będą w stanie rozwijać umiejętności społeczne i praktyczne nabyte w okresie pierwszych etapów kształcenia. Przyczynić się do tego może uczestnictwo w naborze wniosków w ramach upowszechniania i wzrostu jakości edukacji przedszkolnej, działanie 8.3.1 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Informacje o naborze

Od 28 lutego do 20 marca 2017 roku można składać wnioski w ramach działania 8.3.1- Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Budżet wynosi 17 225 250 zł. W ramach konkursu o finansowanie projektu mogą starać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych, a szczególnie: przedszkola, szkoły/placówki i ich organy prowadzące, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz osoby prawne. Maksymalny poziom dofinansowania projektu to 85% wydatków kwalifikowalnych, co za tym idzie minimalny wkład własny wynosi 15% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Działanie obejmuje następujące projekty:

 1. 1) Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w nowopowstających ośrodkach wychowania przedszkolnego (OWP)4 na obszarach z terenu województwa świętokrzyskiego o najwyższym zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej, z możliwością doposażenia w sprzęt, zakup materiałów dydaktycznych i/lub modernizacja istniejącej infrastruktury do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym.
 2. 2) Wygenerowanie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego w istniejących OWP na obszarach z terenu województwa świętokrzyskiego o najwyższym zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej, z możliwością doposażenia w sprzęt, zakup materiałów dydaktycznych i/lub modernizacja istniejącej infrastruktury do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym.
 3. 3) Rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, poprzez realizację zajęć wspierających, wyłącznie w zakresie:
  a) zajęć specjalistycznych,
  b) zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu ustawy o systemie oświaty,
  c) zajęć stymulujących rozwój psychoruchowy,
  d) zajęć rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne.
 4. 4)Rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci, poprzez realizację zajęć wspierających w zakresie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy5 oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej).
 5. 5) Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i/lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności.
 6. 6) Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli OWP do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami.

Typy projektów nr 3,4,6 nie mogą być realizowane jako samodzielne przedsięwzięcia w projekcie, lecz muszą być powiązane z typem nr 1 lub 2

Środki można przeznaczyć na m.in.:

 • - Tworzenie nowych miejsc pracy/wygenerowanie dodatkowych miejsc pracy
 • - Doposażenie w sprzęt
 • - Zakup materiałów dydaktycznych
 • - Dostosowanie lub adaptację pomieszczeń/bazy lokalowej
 • - Zakup i montaż wyposażenia
 • - Budowę, wyposażenie i montaż placu zabaw
 • - Modernizację infrastruktury
 • - Dodatkowe zajęcia wyrównujące, wspierające
 • - Realizację projektów edukacyjnych, dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej
 • - Dostosowanie placówki do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami
 • - Doskonalenie umiejętności, kompetencji, kwalifikacji kadry nauczycielskiej

Działanie 8.3.1 odnosi się do obszarów wiejskich o najgorszym dostępie do usług publicznych.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w naborze wniosków, który w rzeczywisty sposób może przyczynić się do lepszego funkcjonowania najbliższego otoczenia.

Joanna Boguta, Ascend Consulting

 

Artykuły

Mały artysta - warsztaty artystyczno - eksperymentalne 3-5 lat
KOLORAKI zapraszają dzieci 3-5 lat na warsztaty artystyczno...
Generalne rady dla rodziców
Rodzice często szukają dodatkowych informacji czy porad dotyczących...